Ajudes Socials


DNI
Tenir el DNI de l'infant és el primer pas abans de demanar les ajudes, ja que els sol·licitaran a les diferents entitats. Prem l'enllaç per sol·licitar cita prèvia: Link


AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT

Els pares i mares teniu dret a un període de descans amb motiu del naixement del vostre fill/a. Aquest període de descans es pot ampliar fins a dues setmanes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. 
El salari és del 100% i l'assumeix per complet l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM), en el cas dels treballadors del mar. 
Prem l'enllaç per saber-ne més: Link
 

DISCAPACITAT 

La discapacitat es pot sol·licitar des del moment que neix.
Per sol·licitar-la s'ha de portar la documentació a l'oficina de Benestar i família més pròxima al domicili.
Prem l'enllaç per accedir als documents necessaris: Link
 
És important presentar els informes mèdics de l'infant, on estigui diagnosticada la fissura. Aquest tràmit pot tardar fins a sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de valoració, per tant, durant el temps d'espera s'han de demanar informes als diferents especialistes per presentar el dia que facin la valoració a l'infant. També us podeu posar en contacte amb nosaltres,us podem facilitar una carta per presentar on explica el que pot comportar tenir una fissura llavi i/o palatina. Una vegada reconegut el grau de discapacitat, d'un 33%, es gaudiran d'una sèrie d'avantatges en els àmbits següents.
Prem l'enllaç per saber-ne més: Link
 

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER FILL A CÀRREC.

Una vegada obtingut el reconeixement de la discapacitat, es podrà sol·licitar:

• A l'oficina de la Seguretat Social la següent ajuda: Prestació econòmica per fill a càrrec amb una discapacitat igual o superior al 33%. Consta de 1000euros anuals per fill (500 euros bimestrals). En tractar-se de discapacitat no s'exigeix límit de recursos econòmics. Es pot demanar al moment de sol·licitar la prestació per maternitat, i acabar el tràmit una vegada obtingut el grau de reconeixement de la discapacitat, ja que llavors et pagaran des de la data de sol·licitud.
Prem l'enllaç per saber-ne més: Link
 
• A l'oficina de l'agència tributària, podrem sol·licitar la deducció de l'impost sobre la renta de les persones físiques per descendent amb discapacitat, són 1200 euros anuals, repartits en 100 euros mensuals.
Prem l'enllaç per saber-ne més:Link
 
• En el cas de tenir un altre fill, es podrà sol·licitar el títol de família nombrosa,ja que cada fill amb discapacitat igual o superior al 33%, compta com a dos en la unitat familiar. Es sol·licitarà a l'oficina més propera de Benestar i família. 
 
Prem l'enllaç per accedir a la documentació necessària: Link
 

CDIAP

Espot sol·licitar una derivació als centres CDIAP a través del pediatre del CAP. Els professionals que formen part de l'equip interdisciplinari dels CDIAP són experts en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d'intervenció(infant, família i entorn). Hi ha especialistes en fisioteràpia, logopèdia,treball social, psicologia i neuropediatria, entre d'altres.
Prem l'enllaç per saber on està el centre més proper: Link
 

ESCOLARITZACIÓ

A l'hora de sol·licitar l'accés a centres infantils, haurem d'adjuntar el certificat que atorga la discapacitat, ja que hi ha places reservades per nens amb discapacitat.

 

DRET LABORAL DELS PARES

Segons el BOE en 13119 Real Decreto 1148/2011, del 29 Juliol, per l'aplicació i desenvolupament,en el Sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cuidar de menors afectats per càncer o una altre malaltia greu. En aquest decret, a l'apartat XII Cirurgia, la malaltia greu 91, cirurgia de cap i coll, reconeix el llavi i paladar fes. Segons això un dels pares té dret a una reducció de jornada remunerada.

 

EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE L'IVA EN COMPRAR UN COTXE

En tenir una discapacitat, si es compra un cotxe a nom de l'infant, queda exempt del pagament de L'IVA, i a una reducció en l'import de circulació del vehicle.